„Nauczyciel, bez żmudnego sprawdzania prac domowych uczniów,  otrzymuje bardzo rzetelną informację o poziomie opanowania wiadomości i badanych umiejętności. Analiza przez nauczyciela odpowiedzi uczniów pozwala określić, z opanowaniem jakich umiejętności uczniowie mają największe problemy, a to z kolei umożliwia nauczycielowi lepsze zaplanowanie całego procesu dydaktycznego dla danej grupy uczniów.”